HIFZ AYETLERİ_
Bu Hifz Ayetleri bir Arabi ayın ilk Cuma gecesi sabaha karsı
yazılmalıdır. Önce temiz bir abdest alıp Allah c.c. rizası için iki
rekat hacet namazı kıl. Sonra misk ve zaferan ile temiz bir kagıt
üzerine bu hifz Ayetlerini yaz. Bu yazılı hirzi üzerinde tasıyan
kimseye hiçbir sey zarar veremez. O kisi her türlü kötülüklerden,
gamdan, kederden, hüzün ve telaselerden Allah Teala'nın izniyle
emin olup korunur.
Bu Hifz Ayetleri bir kagıt üzerine yazılıp bir malın üzerine veya
içine konulursa, o mal zayi ve telef olmaz. Binanın içine konulursa,
Allah Teala nın izniyle o bina yıkılmaktan ve yangından korunur.
Bu Hifz Ayetleri bir kagıda yazılıp, bu yazılı hirzi üzerinde

tasıyan kisiye sihir tesir etmez. Eger üzerinde sihir varsa iptal olur.
Bu Hifz Ayetlerini bir kagıda yazıp, bu yazılı hirzi üzerine alıp,
hergün kendisine vird edinip okursa, Allah Teala nın izniyle her
türlü kötülük ve musibetlerden emin olur. Hatta o kisiye sihir tesir
etmez. Cinlerin ve insanların serrinden korunur.
Hifz Ayetleri budur:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Hâfizû alas salavâti ves salâtil
vustâ ve kûmû lillâhi kânitîn. Velâ yeûdühü hifzuhümâ ve
hüvel aliyyül azîm. Fessâlihâtü kânitâtün hâfizâtün lil gaybi
bimâ hafezallâh. Femâ erselnâke aleyhim hafîzâ. Verrabbâ
niyyûne vel ahbâru bimas tahfizû min kitâbillâhi ve kânû
aleyhi sühedâ'. Vahfezû eymâneküm. Ve yürsilü aleyküm
hafezah. Ve hüm alâ salâtihim yühâfizûn. Ve mâ ena aleyküm
bi hafîz. Ve mâ cealnâke aleyhim hafizâ. Vel hâfizûne li
hudûdillâhi ve bessiril mü'minîn. _nne rabbî alâ külli seyin
hafîz. Ve mâ ene aleyküm bi hafîz. Ve innâ lehû le hâfizûn. _nnî
hafîzun alîm. Ve innâ lehû le hâfizûn. Fallâhü hayrun hâfizan
ve hüve erhamür râhimîn. Ve nemîru ehlenâ ve nahfezu
ehânâ. Ve mâ künnâ lil gaybi hâfizîn. Lehü muakkıbâtün min
beyni yedeyhi ve min halfihi yahfezû nehü min emrillâh. _nnâ
nahnü nezzelnaz zikra ve innâ lehü le hâfizûn. Ve hafiznâhâ
min külli seytânin racîm. Ve cealnes semâe sakfan mahfûzâ.
Ve künnâ lehüm hâfizîn. Vellezînehüm li fürûcihim hâfizûn.
Vellezînehüm alâ salâtihim yühâfizûn. Ve yahfezû fürûcehüm.
Ve yahfezne fürûcehünne. Vel hâfizîne fürûcehüm vel hâfizât.
Ve rabbüke alâ külli seyin hafîz. Ve hifzan min külli seytânin
mârid. Ve hifzan zâlike takdîrul azîzil alîm. Vellezî nettehazû
min dûnihi evliyâ allahü hafizun alîm.Femâ erselnâke aleyhim
hafîzâ. Hâzâ mâ tûadûne li külli evvâbin hafîz. Vellezînehüm li
fürûcihim hâfizûn. Vellezînehüm alâ salâtihim yü hâfizûn. Ve
inne aleyküm le hâfizîn. Kirâman kâtibîn. Ya'lemûne mâ
tefalûn. Ve mâ ürsilû aleyhim hâfizîn. Vallâhü min verâihim
muhît. Bel hüve Kurânun mecid. Fî levhin mahfûz. _n külli
nefsin lemmâ aleyhâ hâfiz. Ni'mel hâfizullâh. Ni'mel
kâdirullâh. Fekadernâ feni'mel kâdirûn.

Eger bu hifz Ayetlerini kendine vird edinip her gün okursan en
sonunda bu duayı okursun.
Allâhümme innî ehâfüke ve ehâfü men lâ yehâfüke bi hakki
men yehâfüke idfa' annî serra men lâ yehâfük.

alıntı