--------------------------------------------------------------------------------------------------
Aşağıda yazılı ayet, kerimeyi yeni ve temiz bir tabağa yazıo zemzemle bulunmazsa yağmur suyu ile silip un ilavesi
ile hamur yaparak çörek yapılır.Bu çörek dörde bölünür.3 bölüğü fakirlere verilir 1 bölüğü içki
içmemesi gereken kişiye yedirilir.O kimse bir daha içki içemez Allah'ın izni ile.Bu işlem nadiren 3 defaya kadar tekrarlanır.


yazılacak ayeti kerime:

"hurrimet aleykümül metetü ved demü ve lahmül hınzîri ve ma ühille ğayrillahi bihi vel
münhanikatü vel mevkûzatü vel müteraddiyetü ven natıyhatü ve ma ekeles seb'u illa ma zekkeytüm ve ma zübiha nüsubi
ve en testaksimû bil ezlam zaliküm fısk el yevme yeissellezîne keferû min dîniküm fe la taşhevküm vahşevnî el yevme
ekmeltü leküm dîneküm ve etmemtü aleyküm nı'metî ve radıytü lekümül islame dina."

kaynak:havas gizli ilimler