Es-Selâmü Âleyküm ve Rahmetüllâhi ve Berâkatuhü.

Salât-ı Şerîfe'nin Okunması'nın sebebini paylaşalım İnşâAllâhû teâlâ.

Eûzü billâhi mine'ş-şeytâni'r-racîm.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Rabbi’şrahli sadri ve yessir li emri vehlül ukdeten min lisani yefkahü kavli.
Rabbi kad âteyteni mine'l-mülki ve âllemteni min te’vilil ehadis.
Rabbi zidni ilmen ve fehmen, ve elhıkni bi's-salihîn.
Vâhfezni mine's-selasili vel eğlali vel enkal.
Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi ecmâîn.

İnsan rûhu yaratılış sebebiyle nûr tecellisine kabiliyetlidir. Lâkin beden o nûr ile
rûh arasında perdedir. O nûr'a mâni olur. Elbette o nûrdan istifade için bir âlaka,
bir bağlantı lâzımdır. Peygamberlerin rûhları insan ile rabbi arasında istifadeye
vasıtadır.

Gâyb âleminden, peygamberlerin rûhlarına feyzler ve nûrlar tecelli eder.
Onlar vasıtasıyla bütün mü'mînlere istidât akseder.
Nasıl ki, Güneşin ışıkları toprakta ve duvarda aks etmeyip, aynada veya suda
akseder. Yani ayna veya su güneşten aldıkları ışıkları etrafa yayarlar.
Bunun gibi Peygamberlerin rûhları ve evliyânın rûhları ayna gibi olup,
Resûlüllâh Aleyhissalâtu ve's-selâm'ın mübarek kalbinden saçılan nûrları etrafa
yansıtırlar. Bu nûrları alıp istifâde etmek için bağlantı lâzımdır ki, bu da muhabbettir.

Muhabbet hâsıl olması içinde sevilecek kimseyi çok söylemek ve çok zikretmek
lâzımdır. Ne kadar çok söylerse o kadar çok sever. Ne kadar çok severse
istifâdesi o kadar çok olur. O hâlde Resûlüllâh Aleyhissalâtu ve's-selâm'den
çok istifâde edebilmek için onu çok sevmek lâzımdır. Bunun içinde mübarek
isimini çok söyleyerek salât-ı şerîfe getirmek lâzımdır.

Ve's-Selâm...

*******************
Selametle