Hz. bu Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resûlulah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Allah'ın doksan dokuz ismi vardır. Kim bunları ezberlerse cennete girer. Allah tektir, teki sever."

Bir rivâyette: "Kim o isimleri sayarsa cennete girer" buyurmuştur. Buhârî hadisi bu lafızla tahric etmiştir. Müslim'de "tek" kelimesi yoktur. [Buhârî, Daavât 68; Müslim, Zikr 5, (2677); Tirmizî, Daavât 87, (3502).]

Tirmizî'nin rivâyetinde Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) Allah'ın isimlerini şöyle yazdı:"O Allah ki O'nda başka ilâh yoktur. Rahman'dır. Rahim'dir. El-Meliku'l-Kuddûsu, es-Selâmu, el-Mü'minu, el-Müheyminu, el-Azîzu, el-Cebbâru, el-Mütekebbiru, el-Hâliku, el-Bâriu, el-Musavviru, el-Gaffâru, el-Kahhâru, el-Vehhâbu, er-Rezzâku, el-Fettâhu, el-Alîmu, el-Kâbizu, el-Bâsitu, el-Hâfidu, er-Râfiu, el-Muizzu, el-Müzillu, es-Semîu, el-Basîru, el-Hakemu, el-Adlu, el-Latîfu, el-Habîru, el-Halîmu, el-Azîmu, el-Gafûru, eş-Şekûru, el-Aliyyu, el-Kebîru, el-Hafîzu, el-Mukîtu, el-Hasîbu, el-Celîlu, el-Kerîmu, er-Rakîbu, el-Mucîbu, el-Vâsiu, el-Hakîmu, el-Vedûdu, el-Mecîdu, el-Bâisu, eş-Şehîdu, el-Hakku, el-Vekîlu, el-Kaviyyu, el-Metînu, el-Veliyyu, el-Hamîdu, el-Muhsî, el-Mubdiu, el-Muîdu, el-Muhyi, el-Mümîtu, el-Hayyu, el-Kayyûmu, el-Vâcidu, el-Mâcidu, el-Vâhidu, el-Ahadu, es-Samedu, el-Kâdiru, el-Muktediru, el-Muahhiru, el-Evvelu, el-Âhiru, ez-Zâhiru, el-Bâtinu, el-Vâli, el-Müte'âli, el-Berru, et-Tevvâbu, el-Müntekimu, el-Afuvvu, er-Raûfu, Mâliku'l-Mülki, Zü'l-Celâli ve'l-İkrâm, el-Muksitu, el-Câmiu, el-Ganiyyu, el-Muğnî, el-Mâni', ed-Dârru, en-Nâfiu, en-Nûru, el-Hâdî, el-Bedîu, el-Bâki, el-Vârisu, er-Reşîdu, es-Sâbûru."ESMA'ÜL HÜSNA VE SIRLARI" Allah'ın güzel isimleri vardır, Onunla kendisine dua ediniz."

(Araf 173)

“Kim onu sayarsa cennete girer.” bölümü “Kim onu ezberlerse, kim onu korursa” diye de rivayet edilmiştir.Peki iman etmeyen bir insan, ezberlese ve saysa cennete girer mi?“Ekmek” demekle karın doymadığı gibi, Allah'a iman etmediği halde “Maşşallah, İnşallah” diyerek Allah'ın adını anan kişide Cennete giremez.“el-Esma-üI Husnâ”yı öğrenecek, manasını anlaya*cak ve o manaya göre hareket edecek, yani Allah’ın(cc) Kur'an'da belirttiği “el-Esma-ü!-husn┠ile özetlediği ahlakla ahlaklanırsa Cennete girer.Rabbimiz, Kur'ana göre ahlaklanan, Rasulünü örnek alan ve Rabbin rızasını kazananlardan eylesin. Amin.Sevdiklerimize bilgimizin, kültürümüzün, geleneğimi*zin, dilimizin geliştirdiği en güzel kelimelerle hitap ede*riz. “Sevgilim, canım, ciğerim, selvi boylum, ahu göz*lüm, sultanım...” vs. gibi kelimeler, kimliklerini de beraberlerinde taşırlar. Dil bilimi, bu, kelimelerin hangi çağ*lardan, hangi dağlardan veya hangi bağlardan akıp, hangi medeniyetlerden süzülerek geldiğini belirler.Şair: “Güzelliğin neye yarar, şu bendeki göz olmasa” der. Göz görür, gönül sever, akıl da bu işe şaşar kalır. Gören gözü, seven gönülü, sevmeyi ve sevilenleri yara*tan ise Allah (c.c.) dır.Kedinin gözünde bülbül, bir yudumluk ettir. Öküzün gözünde çiçek, bir çiğnemlik ottur. İnsanın gözünde ise; binlerce şiirin yazılmasına, binlerce resmin yapılmasına ilham kaynağıdır. İnsan ve kedi ikisi de göze sahiptir ama Allah'ımız bize ayrı bir göz, ayrı bir gönül vermiştir.Sevgimizi ve sevdiklerimizi yaratan Allah'ımızı sevi*yoruz.Peki, ama Allah'ımızı tanıyor muyuz?

Dede Korkut:“Yücelerden yücesinKimse bilmez nicesinGörklü (güzel) TanrıÇok cahiller seni gökte arar, yerde ister.Sen hod (kendi) mü’minlerin gönlündesin” der.Rabbimiz: “Gözler onu idrak edemez kavrayamaz. O gözleri idrak eder. O her şeye nüfuz eden iyilik yapan ve her şeyden haberi olandır” buyurur.Sevgi gönülde olur. Ancak gönüldeki sevgi görünmez. O görünmeyen sevgiyi, sevgiliye gönderirken yine görünmeyen elçilerle göndeririz. Kelimeler elçilerimizdir.“Gül” deyince burnumuza güzel koku gelmez. “Bal” deyince ağzımız tatlanmaz. Gülü koklamak, balı tatmalıyız.Mevlana: “Ey Hu, Hu” diyen ve “Hu” demeye ka*naat eden, “Hu” kadehinden içmeyince heva ve heves*ten nasıl kurtulursun?” diyor.el-Esmâ-ül Husnâ=Allah'ın güzel isimleri, bizi Allah'a götürürse, bizi benliğimizden sıyırır, kir ve pa*sımızı kazırsa, gülü koklar, balı tadarsak muradımıza er*miş oluruz.Süleyman Çelebi:“Bir kez Allah dese Aşk ile lisanDökülür cümle günah mislü hazan” derken,Allah'ın isimlen aşk ile söylenirse; üzüntü, stres, ke*der, gam ve günahın döküleceğini söylüyor.Dilinle “Allah, Allah, Allah” diyerek zikret. Kalbinle de Allah'ın yarattıklarını fikret, düşün. Fikirsiz zikirin, zikirsiz fikirin faydası yoktur.Bizim içimizi dışımızı bilen Allah'ımız: “Ey iman edenler, Allah'ı çokça zikredin” buyurur. Peki ama nasıl zikredeceğiz?Onun için Rabbimiz: “Size öğrettiği gibi Allah'ı zik*redin” buyurmuş. “En güzel isimler Allah'a aittir. O isimlerle Allah'a dua ediniz” buyurur.Ama siz, “Lâ ilahe” deki “L┠kılıcıyla onların putla*rını parçalıyor, denizin, leşi dışa attığı gibi kendini ilahlaştırmaya çalışan şahıs, kurum ve kuruluşları gönül de*nizinizden sürüp çıkarıyor ve “İllallah” kelime-i tayyibesiyle gönül denizini tertemiz berrak hale getiriyorsunuz.İSMİ CELİL ANLAMI TESBİH ADEDİ TESBİH NİYETİEr- RAHMÂN Bütün Yaratılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden günde 298 Dünya ve Ahirette Allah'ın sevgilisi olmakEr- RAHÎM Çok merhamet eden, büyük nimetler veren. günde 258 Maddi ve Manevi RızıklarEl- MELİK Bütün Kainatın Tek Sahibi ve mutlak hükümdarı. günde 90 Emir sahibi olmak, maddi ve manevi güçlü olmakEl- KUDDÛS Hatadan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten pek uzak, pek temiz günde 170 Günahlardan kurtulmak ve kalp temizliğiEs- SELÂM Kullarını selamete çıkaran, Cennetteki bahtiyar kullarına selam veren günde 131 Korkulan herşeyden korunmakEl- MÜ'MİN Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendine sığınanları koruyup rahatlatan günde 137 Kötü hastalıklara düşmemekEl- MÜHEYMİN Gözeten ve Koruyan günde 145 İnsanların düşüncelerini anlar korunurEl- AZÎZ Mağlup edilmesi mümkün olmayan galip günde 94 Düşmanlara galip gelmekEl- CEBBÂR Eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya müktedir olan günde 206 istek ve Arzuların olması içinEl- MÜTEKEBBİR Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren günde 662 İzzete ve refaha nail olmakEl- HALÎK Bütün varlığı, halleri ve hadiseleri, tayin ve tesbit eden hepsini yoktan var eden günde 731 İşlerde üzüntüden ve sıkıntıdan kurtulmakEl- BÂRİ' Eşyayı ve herşeyin vucüdunu birbirine uygun halde yaratan günde 214 İşinde Başarılı olur, şöhret bulurEl- MUSAVVİR Tasvir eden, herşeye bir biçim ve özellik veren günde 336 Maksat ve merama ulaşmak içinEl- ĞAFFÂR Mağrifeti pek çok günde 1281 Bağışlanmak ve günahlardan korunmaEl- KAHHÂR Herşeye her istediğini yapacak şekilde galip ve hakim olan günde 306 Zalimleri kahretmek içinEl- VEHHÂB Her türlü nimeti devamlı bağışlayan günde 14 Sıkıntısız borçsuz bir hayat içinEr- REZZÂK Yaratılmışlara faydanılacak şeyleri ihsan eden günde 308 Bol rızıklı ömür içinEl- FETTÂH Her türlü zorlukları açan ve kolaylaştıran günde 489 Maddi manevi hayırlar içinEl- ALÎM Her şeyi çok iyi bilen günde 150 ilim zenginliği içinEl- KÂBID Sıkan, Daraltan günde 903 Zalimin zülmünden kurtulmak içinEl- BÂSIT Açan, Genişleten günde 72 İşlerin büyümesi mal ve paranın bereketiEl- HÂFID Yukardan aşağıya indiren alçaltan günde 1481 Kötüden ve belalardan korunmakEr- RÂFİ Yukarı kaldıran, yükselten günde 351 İnsanlar arasında ve işinde yükselmek içinEl- MUİZ İzzet veren, ağırlayan günde 117 Fakir ve zelillikten kurtulmakEl- MÜZİL Zillete düşüren, hor ve hakir eden günde 770 Düşmanları zelil etmek içinEs- SEMİ' Herşeyi iyi işiten günde 180 Duaların kabulu içinEl- BASİR Her şeyi iyi gören günde 112 Acziyetin kalkması içinEl- HAKEM Hükmeden, hakkı yerine getiren günde 68 Haklı davasını kazanması içinEl- ADL Çok Adaletli günde 104 Adaletli olmak içinEl- LÂTÎF En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, kullarına iyilikler ulaştıran günde 129 Dileklerin olması, kısmet ve rızık içinEl- HABÎR Herşeyin iç yüzünden gizli taraflarından haberdar günde 812 Hafıza ve idrakin genişlemesi içinEl- HALÎM Suçlara karşı hemen ceza vermeyen

yumuşak davranan, süre veren günde 88 Ahlak ve hilim güzelliği içinEl- AZİM Çok Azametli günde 1020 Sözünün tesirli ve sayırlı olmak içinEl- ĞAFÛR Affı ve mağfireti pek çok günde 1286 Günahların affı, kötü ahlakı bırakmakEş- ŞEKÛR Kendi rızası için yapılan iyiliklere daha fazlasıyla karşılık veren günde 526 Talihin açıklığı, bol rızıkEl- ALİY Pek yüce, Pek yüksek günde 110 Zilleten kurtulmak ve ilim içinEl- KEBİR En büyük, pek büyük günde 232 Hürmet görmek içinEl- HAFIZ Yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan,herşeyi belli bir vakte kadar bela afetten koruyan günde 998 Nefsinin ve malının korunması içinEl- MUKÎT Her yaratılmışın gıdasını,azığını veren günde 550 Muhtaç olunan şeyi kazanmak içinEl- HASİB Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiği herşeyin hesabını bütün detayları ile bilen günde 80 Herkese karşı alnı açık olmakEl- CELÎL Celalet ve Ululuk sahibi günde 5329 Bir zalimi zorbayı zelil etmek içinEl- KERÎM Lütfü ve keremi çok geniş, çok bol günde 270 Bol rızık ve kolaylıklara nail olmakEr-RAKÎB Bütün varlığı gözeten bütün işleri murakabe eden günde 312 Her işte Allah'ın koruması altında olmak içinEl- MUCİB Kendisine dua edenlerin isteklerini veren günde 3025 Duaların kabul olunması içinEl- VASİ' İlmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş, müsaadekar günde 137 Ömür uzunluğu, rızık ve sıhhat genişliği içinEl- HAKÎM Bütün emirleri ve bütün işleri hikmetli günde 6084 İlim ve hikmet sahibi olmak içinEl- VEDÛD Kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olan günde 400 Herkesin sevgisini kazanmakEl- MECÎD Şanı büyük ve yüksek günde 3249 İzzet ve şerefin artması içinEl-BÂİS Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran günde 573 Kuvvetli irade ve alacaklarını almak içinEş- ŞEHÎD Bütün zamanlarda ve her yerde hazır ve nazır günde 319 Şehid olmak, heybetli olmak içinEl- HAK Varlığı hiç değişmeden duran günde 108 İmanda, ibadette sabit olup, imanlı ölmekEl- VEKÎL Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran günde 66 Allah'tan her türlü yardımı görmek içinEl- KAVİY Pek Güçlü günde 116 Kansızlık ve vücudun güçlü olması içinEl- METÎN Çok Sağlam günde 500 Maddi ve manevi sağlam olmak içinEl- VELİY Sevdiği kullarının dostu günde 2116 Her işinde Allah'ın yardımı içinEl- HAMİD Ancak kendisine hamdedilen, bütün varlığın diliyle yegane övülen günde 3844 Kazancın genişlemesiEl- MUHSÎ Sonsuzda olsa tek tek herşeyin sayısını bilen günde 148 Zekanın kuvvetli olmasıEl- MÛBDÎ Bütün varlıkları örneksiz ve maddesiz olarak ilk baştan yaratan günde 57 Her işte muvaffak olmak içinEl- MUÎD Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratan günde 124 Elden kaçanı geriye kazanmak içinEl- MUHYÎ Can bağışlayan, hayat ve sağlık veren günde 68 İşlerin başarılı olması içinEl- MÜMÎT Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan günde 490 Harama bakmamak, kötülükten vazgeçmekEl- HAY Diri, herşeyi bilen, herşeye gücü yeten günde 324 Sözü tesirli ve herkesten tazim görürEl- KAYYÛM Gökleri ve yeri, herşeyi tutan günde 156 Allah'ın izniyle her istekleri olurEl- VÂCİD İstediğini istediği anda bulan günde 196 Kaybedilen şeyi bulmakEl- MÂCÎD Kadr ve şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok günde 48 Kazancın bolluğu içinEl- VAHİD Zatında, sıfatlarında, işlerinde, hükümlerinde, isimlerinde asla ortağı ve benzeri olmayan TEK günde 3669 İstediği olur, kalbi uyanır, aklı nurEs- SAMED İhtiyaçları ve sıkıntıları gideren tek merci günde 134 Hiç kimseye muhtaç olmamakEl- KÂDİR İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten günde 305 İstediğini yapmaya gücü yetirmekEl- MUKTEDİR Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan günde 744 Her işte başarılı olmakEl- MUKADDİM İstediğini ileri geçiren, öne alan günde 184 Daima yükselmek içinEl- MUAHHİR İstediğini geri koyan, arkaya bırakan günde 847 Kötü birinin uzaklaştırılması içinEl- EVVEL İLK günde 37 Her hayır işinde birinci olmak içinEl- AHİR SON günde 801 Ömür uzunluğu için

Ez- ZÂHİR Herşeyde görünen aşikar günde1106 Her meselenin zuhuru içinEl- BÂTIN Herşeyden gizli günde 62 Nefsi mutmain ve kalbi geniş olması içinEl- VÂLİ Kainatı ve her an olup biten herşeyi tedbir ve idare eden günde 47 Sözünün tesirli insanların sevmesi içinEl- MÜTEÂLÎ Aklım mümkün gördüğü herşeyden, her hal ve tavırdan daha yüce günde 551 Devletten istediğini elde etmek içinEl- BERR Kulları için daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok günde 202 Herhalde iyilik bulmak içinEt- TEVVÂB Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan günde 409 Tövbelerin kabulu içinEl- MÜNTEKIM Suçları adaleti ile müstehak oldukları cezaya çarptıran günde 630 Zülüm ve fenalıktan korunmakEl- AFÜV Çok affeden günde 156 Rızık bolluğu Kalp huzuruEr- RAÛF Çok lütüfkar Çok esirgeyen günde 287 Hiçbir varlıktan zarar görmezMALİKÜ-L MÜLK Mülkün ebedi sahibi günde 212 mal ve kazanca zarar gelmezZül Celâl-i Ve'l İkrâm Hem büyüklük sahibi hem fazl-i kerem sahibi günde 1100 işlerin kolaylığı içinEl- MUKSIT Bütün işlerini denk ve birbirine uygun yerli yerinde yapan günde 209 Eşler arasını düzeltmek içinEl- CÂMİ' İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan günde 114 Küsleri barıştırmak içinEl- GANİY Çok zengin ve herşeyden müstağni günde 1060 Büyük servet ve geniş rızıkEl- MUĞNİ İstediğini zengin eden günde 1100 Geçim genişliği bol rızıkEl- MÂNİ' Birşeyin meydana gelmesine izin vermeyen günde 161 Kaza beladan uzak olmak içinEd- DÂRR Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan günde 1001 Zararlı kişinin kahrı içinEn- NÂFİ' Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan günde 201 Hastalıktan uzak olur hastaysa şifa bulurEn- NÛR Alemleri nurlandıran, istediği simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdıran günde 256 doğruyu yanlışı görmek ve kalp nurluğu içinEl- HÂDÎ Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren günde 400 çocukların itaatkar olması içinEl- BEDİ' Örneksiz, benzersiz, hayret verici alemler yaratan günde 86 Allah'ın yardımına nail olmak içinEl- BÂKÎ Varlığının sonu olmayan günde 113 Ömrün uzunluğu, sıhhatin iyiliği içinEl- VÂRİS Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi günde 707 Uzun ömür, bol mal, bol rızık ve şerefEr- REŞÎD Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere sonucuna ulaştıran günde 514 İçki ve zinadan kurtulmak ve güzel ahlak içinEs- SÂBÛR Çok sabırlı günde 298 Başladığı işi kolay bitirmek için