eşler için tesiri yüksek bir terkip daha vereyim eşini başkasından soğutmak için duası büyüsü açıklamsı yapılışı şöyledirki.Karısının bir başkası ile gayri meşru münasebetini bilip herhangi bir sakınca sebebi ile buna mani olamayan ve aciz içerisinde kıvranan bir koca, yahut kocasının başka bir kadınla olan ilişkileri sebebiyle evini ve çocuklarını ihmal ettiğini görüp çaresizlikler içinde bunalan bir kadın için, bir Arabi ayın son cumartesi günü bozulmuş bir yumurta üzerine aşağıda yazılı ayeti kerimeleri yazıp üzerine matlubun ismi adedi kadar ayetleri okuduktan sonra kapılarının eşiği altına gömüp veya herhangi bir yolla üzerinden atlattıktan sonra yumurtayı oradan alıp sahibi meçhul bir mezara gömer ve arkasına bakmadan oradan uzaklaşırsa gerek erkek ve gerekse kadın bir daha ismi zikredilen kimse ile münasebette bulunamaz ve ayrılır.
Yazılacak ayetler

Inneke meyyitün ve innehüm meyyitûn Sümme inneküm yevmel kıyameti inde rabbiküm tahtesımûn Emvâtün ğayru ahyaîn ve mâ yeş’urûne eyyane yub’asûn Fe innehüm yevmeizin fil azâbi müşterîkûn İnnemâ em ruhu izâ erâde şey’en en yekûle lehû kün fe yekûn Kul innel mevtellezî tefirrûne minhü fe innehû mülâkıyküm Kutilel insânü mâ ekferahû mîn eyyi şey’in halekah Min nutfetin halkahu fe kadderah Sümmes sebile yesserahu sümme emâtehû fe akberah (Erkek için) kezâlike yemutü zekeri filan ibni fi lanete (kadın için) kezâlike yetnûtü ferci filânete binti filanete bi hakkı men yekûlü liş şey’i kün fe yekûn Tevekkel yâ meymûn bi hakki hâzihil esmâi aleyküm